Privacy

Psychiatriepraktijk Helmind hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Uw dossier

Uiteraard valt uw behandeling onder het medisch beroepsgeheim en zal zonder uw instemming geen informatie met derden worden gedeeld. Wel zullen wij uw verwijzer (veelal de huisarts) na intake en na het afsluiten van de behandeling berichten omtrent onze bevindingen, het beloop van de behandeling en eventuele adviezen richting de toekomst. Daarnaast zijn wij verplicht gegevens aan te leveren bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en bij uw zorgverzekeraar. Als u niet wilt dat gegevens over de zorg doorgegeven worden aan de verzekeraar of de NZa, kunt u met de behandelaar een privacyverklaring ondertekenen. Voor meer informatie kunt u de volgende link volgen: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_706881_22/

Uw rechten

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen ernstig worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding

Wij hebben als psychiaters/psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming (door middel van een ondertekend toestemmingsformulier) met anderen over u spreken/informatie delen. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Legitimeren

Wij zijn verplicht om uw identiteitsbewijs te verifiëren. Als u zich aanmeldt bij onze praktijk kan dan ook om uw legitimatie gevraagd worden. Ook kan gevraagd worden naar uw zorgverzekeringspasje.

Meer informatie

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u bellen op 0492-47506 of mailen met secretariaat@helmind.nl

Psychiatriepraktijk Helmind
Jacob van Wassenaerstraat 1
5703 CE Helmond
T: 0492-475066