Over de praktijk

In onze praktijk Helmind werken onder andere zelfstandig gevestigde psychiaters. Een vrijgevestigde praktijk biedt als voordeel dat zij niet gebonden zijn aan een GGZ-instelling waardoor behandeling sneller gestart kan worden omdat men geen (interne) lange wachttijden kent. Er kan sneller en efficiënter gewerkt worden omdat het team een nauwe onderlinge samenwerking kent. De vrijgevestigde psychiater kan naast verschillende vormen van psychotherapie/gesprekstherapie ook medicamenteuze behandeling bieden en u hebt over het algemeen steeds met één/of meerdere (dezelfde) behandelaren te maken. Behandeling wordt op maat aangeboden, waarbij de mogelijkheid bestaat om naast de psychiater ook een psycholoog/GZ-psycholoog voor de behandeling in te zetten. De psychiater blijft altijd regiebehandelaar. Soms kan het voorkomen dat wordt samengewerkt met een externe praktijk/instelling waarbij een combinatie van behandelingen kan worden geboden.

Psychiatriepraktijk Helmind werkt nauw samen met onze dochteronderneming: Stichting Bijzonder Psychologen, waar basis GGZ door psychologen wordt aangeboden. Voor meer informatie kunt u kijken op www.bijzonderpsychologen.nl

Wachttijd

Wij streven ernaar de wachttijd na aanmelding zo kort mogelijk te houden, om daarmee te voldoen treeknormen. Actuele wachttijden staan op onze beginpagina.

De genoemde wachttijden zijn slechts indicaties en kunnen fluctueren afhankelijk van het aantal binnenkomende aanmeldingen. Indien na het intakegesprek overeengekomen wordt om behandeling te starten wordt meestal meteen aangevangen met de behandeling (bijvoorbeeld gesprekstherapie en/of farmacotherapie).

Kwaliteit

De praktijk streeft naar hoge kwaliteit van zorg. Om de kwaliteit van onze behandelingen optimaal te houden en om deze steeds meer te verbeteren wordt door de praktijk onder andere de ROM (routine outcome measurement) afgenomen. Deze ROM-meting geeft een indicatie van de voortgang en kwaliteit van de behandelingen. Dit doen we door middel van het afnemen van een vragenlijst (via Embloom) bij begin en einde van de behandeling.

Daarnaast wordt een klanttevredenheidsonderzoek afgenomen door middel van onze klanttevredenheidsvragenlijst. Deelname aan het klanttevredenheidsonderzoek is vrijwillig en gebeurt volledig anoniem. Hiermee willen we bereiken dat de vragen zo eerlijk en volledig mogelijk worden beantwoord. Door middel van het klanttevredenheidsonderzoek kunnen wij onze behandelingen en de klanttevredenheid steeds verder verbeteren.

Ook wordt in de praktijk geïnvesteerd in supervisie en intervisie en vindt er wekelijks multidisciplinair overleg plaats. Verder is Psychiatriepraktijk Helmind een erkende opleidingsinstelling voor huisartsen en gezondheidszorg psychologen, wat kan betekenen dat de opleidelingen participeren in uw behandeltraject.

Kwaliteitsstatuut

Psychiatriepraktijk Helmind voldoet aan het kwaliteitsstatuut binnen de zorgverzekeringswet voor GGZ vrijgevestigden. Het kwalititeitsstatuut GGZ vindt u hier. In dit model staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het door ons ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat wij bewerkstelligen dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. Hiermee bevorderen wij gepaste zorg.

Privacy

Psychiatriepraktijk Helmind hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Uw dossier

Uiteraard valt uw behandeling onder het medisch beroepsgeheim en zal zonder uw instemming geen informatie met derden worden gedeeld. Wel zullen wij uw verwijzer (veelal de huisarts) na intake en na het afsluiten van de behandeling berichten omtrent onze bevindingen, het beloop van de behandeling en eventuele adviezen richting de toekomst. Daarnaast zijn wij verplicht gegevens aan te leveren bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en bij uw zorgverzekeraar. Als u niet wilt dat gegevens over de zorg doorgegeven worden aan de verzekeraar of de NZa, kunt u met de behandelaar een privacyverklaring ondertekenen. Voor meer informatie kunt u de volgende link volgen: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_706881_22/

Uw rechten

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen ernstig worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding

Wij hebben als psychiaters/psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming (door middel van een ondertekend toestemmingsformulier) met anderen over u spreken/informatie delen. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Legitimeren

Wij zijn verplicht om uw identiteitsbewijs te verifiëren. Als u zich aanmeldt bij onze praktijk kan dan ook om uw legitimatie gevraagd worden. Ook kan gevraagd worden naar uw zorgverzekeringspasje.

Meer informatie

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u bellen op 0492-475066 of mailen met secretariaat@helmind.nl

Klachten

Mocht u een klacht hebben over uw behandeling of ontevreden zijn over de bejegening door uw behandelaar, dan adviseren wij u om dit met uw behandelaar te bespreken. Samen met u hopen we tot een goede oplossing te kunnen komen.
Wanneer dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, kan aangeboden worden een gesprek aan te gaan met een psychiater die niet betrokken is bij uw behandeling om tot een passende oplossing van uw klacht te komen.

Indien uw klacht echter blijft bestaan, dan kunt u indien nodig gebruik maken van de klachtenregeling welke is geregeld via de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP) of eventueel het Medisch Tuchtcollege. Informatie hierover kunt u opvragen bij het secretariaat, uw behandelaar of teruglezen in het kwaliteitsstatuut.