Werkwijze en aanbod

Op onze website vindt u alle informatie die u nodig heeft om u aan te melden bij onze praktijk voor onze gespecialiseerde behandelingen. Bij voorkeur kunt u gebruik maken van ons aanmeldformulier. Voor meer informatie over onze werkwijze en aanbod verwijzen we u graag naar het menu bovenaan de pagina. Hier vindt u bijvoorbeeld ook meer informatie over onze behandelmogelijkheden, vergoedingen en ons afsprakenbeleid.

Aanmelden

Om u aan te kunnen melden bij onze praktijk heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of huidige behandelaar (dit kan ook de bedrijfsarts of een medisch specialist zijn). Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van ons aanmeldformulier. Uw verwijsbrief kunt u hier uploaden en meesturen. Uw huisarts kan u tevens rechtstreeks (digitaal) aanmelden via het zorgplatform ZorgDomein. Uiteraard kunt u uw verwijsbrief ook per post of fax (laten) verzenden naar onze praktijk. Zie hiervoor onze contactgegevens.

Nadat het secretariaat de verwijsbrief heeft ontvangen, worden uw gegevens verwerkt en beoordeeld. Vervolgens wordt telefonisch contact met u opgenomen, in de vorm van een telefonische pre-intake, om de verdere gang van zaken met u te bespreken.

Aanbod

Ons specialistische team biedt diverse behandelmogelijkheden aan. Hierbij kunt u denken aan onder andere:

•  Farmacotherapeutische behandeling
•  Psychotherapie en cognitieve gedragstherapie
•  Steunende en structurerende gesprekstherapie
•  Psychiatrisch onderzoek en second opinion
•  Diagnostisch onderzoek (psychologisch onderzoek en ADHD diagnostiek)
•  ADHD-behandeling
•  EMDR (traumabehandeling)
•  ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

Wanneer de initiële verwijsvraag/hulpvraag een diagnostisch onderzoek naar Autisme betreft, is het advies dit door een meer specialistische praktijk of instelling te laten doen (gelet op de specifiek benodigde expertise en eventuele mogelijkheden tot aansluitende behandeling). Wij zullen deze vraag dan ook niet in behandeling nemen.

Ook biedt onze praktijk de mogelijkheid voor een eenmalig psychiatrisch consult binnen de zorgstraat POZOB of STROOMZ.

Daarnaast biedt onze praktijk mogelijkheden voor dienstverlening aan bedrijven (zoals stressmanagement, kennisoverdracht/presentaties, consultatie) buiten verzekerde zorg om.

Heeft u vragen over onze dienstverlening en de mogelijkheden hiertoe dan kunt u contact opnemen met de directie via telefoonnummer 0492-475066.

Voor wie

Sinds 2007 biedt Psychiatriepraktijk Helmind specialistische behandeling in regio Helmond en omgeving. Wij bieden behandeling aan volwassenen vanaf 18 jaar oud.

Mensen kunnen het soms moeilijk hebben met zichzelf of problemen ondervinden in de omgang met anderen. Hierbij kunnen psychische klachten ontstaan zoals een sombere stemming, angstig zijn, piekeren, maar ook kunnen er lichamelijke klachten ontstaan zoals hoofdpijn, maagklachten, benauwdheid en slaapproblemen. Het is dan goed om door een medisch specialist behandeld te worden, die kennis heeft van psychische problemen maar ook ervaring heeft met de lichamelijke aspecten die hierbij spelen.

Om in aanmerking te komen voor behandeling in de Specialistische-GGZ moet er sprake zijn van een diagnose (geclassificeerd volgens de DSM). Hierbij kan gedacht worden aan een depressieve stoornis, angststoornis, een autisme spectrum stoornis of bijvoorbeeld ADHD. Als er nog geen diagnose is kan vanuit het intakegesprek en psychiatrisch onderzoek bij Helmind gekeken worden of er voldoende kenmerken zijn om de aanwezigheid van een diagnose nader te onderzoeken, bijvoorbeeld door middel van psychologisch testonderzoek. Onder ‘werkwijze en aanbod’ kunt u meer lezen over ons aanbod.

Mensen die meer zorg behoeven dan de afgesproken consulten of mensen die regelmatig in een ernstige crisis verkeren, zijn beter af bij een GGZ-instelling waar 24-uurs zorg geboden kan worden. Dit geldt ook voor mensen die ernstige verslavingsproblematiek of moeilijk beheersbare agressie als hoofdprobleem hebben.

Binnen onze praktijk is er de mogelijkheid om (een deel) van de behandeling uit te laten voeren door andere hooggekwalificeerde professionals met specifieke deskundigheid of expertise. U kunt denken aan een arts, psycholoog of een gezondheidszorg-psycholoog. De behandelend psychiater blijft de eindverantwoordelijkheid dragen. Samen met u werken we aan een goed en spoedig herstel.

Wat mag u verwachten

In één of meer gesprekken worden uw klachten en hulpvraag samen met u in kaart gebracht door de psychiater. Soms wordt er gewerkt met vragenlijsten om meer zicht te krijgen op de problemen. Er kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van psychologisch testonderzoek om uw klachten, hoe u omgaat met stress en problemen en persoonlijkheid nader in beeld te brengen. Er wordt u vervolgens een behandeladvies gedaan. In dit behandeladvies worden de verschillende mogelijkheden die aansluiten bij uw hulpvraag en klachten met u besproken. In de meeste gevallen wordt er behandeling aangeboden bij de psychiater binnen onze praktijk. De behandeling bij de vrijgevestigde psychiater heeft als uitgangspunt kortdurend en klachtgericht te zijn. Ook kan gekozen worden voor langdurige medicamenteuze behandeling en, indien nodig, aangevuld met psychologische behandeling.
Daarnaast kan het voorkomen dat u het advies krijgt om terugverwezen te worden naar de huisarts wanneer de klachten of de benodigde behandeling niet past binnen onze praktijk, of kunt u bijvoorbeeld het advies krijgen om hulp te zoeken bij andere hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg en daarvoor kunt u dan worden doorverwezen.

Uw behandelend psychiater is altijd bereid uw vragen over diagnose, behandelingsvorm, duur van de behandeling, medicatie of toekomstverwachtingen uit te leggen. Ook kan hij/zij u wijzen op internetadressen, literatuur of waar u meer informatie kunt vinden. Soms worden E-health modules gebruikt. Bijvoorbeeld voor educatie, vragenlijsten of behandeling.

Behandelovereenkomst

Uw behandelaar bespreekt samen met u het behandeladvies. Wanneer beiden akkoord zijn met het behandeladvies en wanneer behandeling wordt aangevangen wordt er een behandelovereenkomst gesloten en ondertekend. Bij het bespreken van deze behandelovereenkomst worden ook de belangrijkste praktijkvoorwaarden met u besproken. Gedurende de behandeling worden de voortgang van uw behandeling en de behandelovereenkomst met u geëvalueerd.

Kosten

Onze praktijk is gecontracteerd door alle zorgverzekeraars. ​De zorg die wij bieden, valt onder het zorgprestatiemodel. De overheid heeft hierover het volgende bepaald:

Verzekerde zorg

Voor alle behandelingen geldt dat het verplichte eigen risico voor medische kosten (2024 minimaal € 385,00) aangesproken wordt. Het eigen risico wordt al bij de (pre-) intake aangesproken. U hoeft hiernaast geen extra eigen bijdrage te betalen.

Vanaf 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingegaan. Met het invoeren van het zorgprestatiemodel zal steeds na het contact moment (denk hierbij aan de telefonische pre-intake, het intakegesprek, een behandelgesprek, telefonisch contact/beeldbelgesprek, e-mail contact, e-health/ROM meting) een vast bedrag gefactureerd worden bij uw zorgverzekeraar. Hierbij wordt de geplande tijd in rekening gebracht, ondanks dat het soms voor kan komen dat een gesprek iets korter of langer heeft geduurd. Het bedrag hangt af van de duur van het zorgmoment en van de professional die de zorg heeft geboden. U kunt hierover meer lezen op: https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-incl-illustraties-digitale-versie.pdf

Om in aanmerking te komen voor vergoeding, is het belangrijk een verwijsbrief te hebben van de huisarts of een medisch specialist. Daarnaast is het belangrijk dat de diagnose die gesteld wordt, binnen de classificatie valt van psychische stoornissen zoals genoemd in een internationaal classificatiesysteem (DSM-5). Deze gestelde diagnose dient voor te komen op de lijst van psychische stoornissen van zorgverzekeraars. Daarin vallen bv. diagnoses als depressie, angststoornis en ADHD.

Bepaalde diagnoses die niet op de lijst staan, zijn uitgesloten van verzekerde zorg. Daarbij kunt u denken aan diagnoses zoals aanpassingsstoornis, rouwverwerking en relatieproblemen.

Tarieven

Het tarief in de praktijk (ook voor zelfbetalers) is conform de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor het ZPM, ambulant kwaliteitsstatuut sectie II.

De meest recente NZa-tarieven kunt u vinden via: https://puc.overheid.nl/PUC/Handlers/DownloadBijlage.ashx?pucid=PUC_724624_22_1&bestand=Tariefbeschikking_23B_-_Bijlage_1.xlsx&bestandsnaam=Tariefbeschikking+23B+-+Bijlage+1.xlsx

 

Afsprakenbeleid

Indien u zich wilt afmelden voor een afspraak, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of per e-mail af te melden bij ons secretariaat, dan wel door het tijdig inspreken van een voicemail (ook ’s avonds of in het weekend). Afspraken die niet op tijd worden afgemeld, of die niet worden nagekomen, mogen en kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Wanneer u de afspraak te laat of helemaal niet afmeldt, dan worden kosten bij u in rekening gebracht.

De kosten van een (gemiste) afspraak bedragen € 90,00. Voor groepsbehandelingen € 45,00. Te laat afmelden van een afspraak geldt, ongeacht de reden, als no show.

Indien u binnen onze praktijk een (groeps-) behandeling start, gaat u akkoord met ons afsprakenbeleid.

Wij voeren dit beleid omdat het niet-nakomen van afspraken een goede behandeling in de weg staat. Tevens willen wij zo oponthoud – waardoor andere mensen onnodig op een behandeling moeten wachten – voorkomen. Uw behandelaar blijft te allen tijde uit financiële discussies.